Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Wat is het DUBOkeur® woning

Het DUBOkeur® woningen laat zien dat een woning qua duurzaamheid tot de top van de markt behoort. Met het DUBOkeur® woning certificaat weet de bewoner dat zijn woning goed scoort op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Eisen DUBOkeur® woning

Om het DUBOkeur® woningen te verkrijgen moet een woning aan een aantal eisen voldoen. In deze lijst met eisen wordt, onderscheid gemaakt tussen basiseisen (verplicht), keuze-eisen (flexibel) en compensatie-eisen (aanvullend). Aan de zes verplichte basiseisen moet een woning voldoen. Uit de lijst met vier keuze-eisen dient een woning aan drie eisen te voldoen. Van deze keuze-eisen mag echter één geruild wordt voor een compensatie-eis. Voor de mogelijke compenserende eis bestaat geen lijst, deze vraag wordt afhankelijk van het object/woning door een expertisepanel beoordeeld. Op deze manier ontstaat een keurmodel dat aan de ene kant strenge eisen stelt aan woningen, maar dat aan de andere kant wel een bepaalde mate van flexibiliteit toelaat waardoor innovatieve ideeën in de vorm van compensatie-eisen gehonoreerd kunnen worden.

Basiseisen

DUBOkeur® woning basiseis 1: energie

Voor energie is in Nederland de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) het instrument waar mee gemeten wordt. In het Bouwbesluit wordt er een eis gesteld aan de EPC van woningen, per 1 januari 2011 is die eis 0,60. De geldende EPC eis op het moment van indienen van de bouwaanvraag bepaalt de hoogte van de EPC die behaald moet worden om een DUBOkeur® woning te verkrijgen.

EIS: Realiseer in NL een EPC die 25% beter is dan het Bouwbesluit. Realiseer in Vlaanderen een EPB waarden die 25% beter zijn dan wettelijk vereist.

DUBOkeur® woning basiseis 2: energie

Het reduceren van de energievraag door bijvoorbeeld goede isolatie is een eerste belangrijke stap. Een tweede stap is het verduurzamen van de energievraag.

EIS: Wek 10% van het gebouwgebonden energieverbruik duurzamer op door middel van bijvoor-beeld PV-cellen of zonneboiler.

DUBOkeur® woning basiseis 3: materialen

Voor toegepaste bouwmaterialen bestaat er geen eis. Volgens het bouwbesluit moet er wel een materiaal prestatie berekening van een woning gemaakt worden, uit deze berekening komt een schaduwprijs. De milieu-impact van de materialen worden weergeven in schaduwkosten (in euro) per m2 BVO.

EIS: Een schaduwkosten per BVO m2, die niet boven een maximaal bedrag uitkomt, voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NIBE)

DUBOkeur® woning basiseis 4: materialen

EIS: Pas alleen hout toe met FSC keurmerk of PEFC keurmerk.

DUBOkeur® woning basiseis 5: water

Op het gebied van waterbesparing is reeds veel aanvaard binnen de bouw. Desalniettemin is het zinvol om ook op dit gebied eisen te stellen. Waterbesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld; 6 liter spoelreservoir toiletten, doorstroombegrenzers op wastafels, regenwateropvang voor tuinsproei-en/auto wassen e.d.

EIS: Pas een waterconcept toe waarmee het drinkwaterverbruik per bewoner en dag, kleiner is dan 100 liter. Doorgerekend met de Water prestatie norm (WPN). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NIBE.

DUBOkeur® woning basiseis 6: comfort / gezondheid

Een gezond binnenklimaat is een belangrijk aspect aan een woning. Om het gezonde binnenklimaat te bevorderen worden de volgende DUBOkeur® eisen aan een DUBOkeur® woning gesteld;

EIS: Realiseer Lagere temperatuur verwarming d.m.v. vloer en/of wandverwarming of luchtverwarming bij lucht-lucht warmtepompen. In slaapkamers en onbenoemde ruimten zijn radiatoren toegestaan.

DUBOkeur® woning keuze-eisen

DUBOkeur® woning keuze-eis 1: comfort / gezondheid

In de nieuwbouwwoningen kan door de goede isolatie de situatie ontstaan dat een niet gewenste temperatuuroverschrijding optreedt. Het is uit comfort oogpunt aan te raden om deze overschrijding te beperken.


EIS: Realiseer een temperatuuroverschrijding die laag tot matig is. Voor Nederland volstaat een TO-juli, de in de NEN 5128 berekende indicatieve waarde voor temperatuur overschrijding), die lager is dan 2,00, het geen een laag tot matig risico betekent.


DUBOkeur® woning keuze-eis 2: comfort / gezondheid

Daglichttoetreding is een belangrijke comfortaspect en factor bij de beleving van een woning. Het bouwbesluit stelt minimale eisen, voor de DUBOkeur® kan voor een aanvullend daglichtoppervlak gekozen worden.

EIS: Realiseer op ruimteniveau 40% meer equivalent daglichtoppervlak dan vereist in de bouwregelgeving. De in Nederland toegestane krijtstreepmethode wordt hierbij niet toegestaan.

DUBOkeur® woning keuze-eis 3: comfort / gezondheid

Vaak blijkt na de realisatie van een woning een verschil te zijn tussen het berekende en in het bestek opgenomen ventilatiesysteem en de daadwerkelijke situatie, bijvoorbeeld na afwerking van de vloeren. In het ontwerp kan hiermee al rekening worden gehouden.

EIS: Realiseer overstroomvoorziening d.m.v. roosters of houdt bij berekening en uitvoering van de kierhoogte onder deuren rekening met een vloerafwerking van minimaal 20 mm.


DUBOkeur® woning keuze-eis 4: comfort / gezondheid

Het bouwbesluit stelt minimale eisen aan de ventilatie, een extra capaciteit kan van positieve invloed zijn op gezondheid en welzijn.

EIS: Realiseer in de woning een 20% hogere capaciteit aan spuiventilatie dan de in de bouwregelgeving vereist wordt.

DUBOkeur® woning compensatie-eisen

Een woning die aan de zes basiseisen en aan drie keuze-eisen voldoet komt in aanmerking voor de DUBOkeur® woning. Als ervoor gekozen wordt om maar twee van de vier keuze-eisen in het plan op te nemen, dient in plaats van de derde keuze-eis een aanvullend compensatie-eis aangedragen te worden. Innovatieve concepten en nieuwe ideeën kunnen hiermee een plek krijgen in de beoordeling van een woning. Het is omwille van de creativiteit van de ontwerpende partijen niet zinvol om hier met een gesloten lijst te werken. Hierbij enkele voorbeelden van compensatie-eisen die een keuze-eis kunnen vervangen: